pozadi www stranky - body


Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)


Použité pojmy:

 • Správce dat: Apartmány Klárka, Horní Malá Úpa 134, 54227 (dále „Apartmán“)
 • Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Apartmánu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Apartmán se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).


Práva, povinnosti a mlčenlivost

1. Apartmán se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a provozem,je Apartmán povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

 1. Zaměstnanci Apartmánu
 2. Nájemce Apartmánu
 3. Účetní

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Apartmánem.Apartmán ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

 1. Hotelový systém Previo
 2. Účetní firma Troch

Zodpovědná osoba

1. Zodpovědnou osobou za osobní údaje hostů Apartmánu je Zdeňka Jirotková (vilalaena@seznam.cz).


informace o zákaznících

1.Apartmán má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu, telefonní číslo a e-mail. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je apartmán povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2. Zákazník má kdykoli právo požádat apartmán o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v domovní knize a uschovány v uzamčené místnosti.Výše uvedeným zákonům však Apartmán musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.


Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Apartmán se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Apartmán se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Apartmánu, které budou mít Apartmánem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Apartmánu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 3. Apartmán zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Apartmán se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Apartmánem stanoveném a odpovídajícím pokynům Apartmánu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Apartmánu.


V Horní Malé Úpě Datum 25.5.2018

Provozovatel: Zdeňka Jirotková, Horní Malá Úpa 134, 54227, Podnikatelský účet č.: 107-4092690237/0100
IČO: 87478447. Nejsem plátce DPH. Zapsán u Ž.Ú. v Trutnově dne 1.12.2015
© 2012 Apartmány Klárka | Vila Alena | Apartmány v Krkonoších | Apartmány na horách pro rodiny s dětmi |
| Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR) |
Tvorba www stránkek Golden-Design